Cánh kính là gì? Các sản phẩm được làm từ cánh kính?

Cánh kính là gì? Các sản phẩm được làm từ cánh kính?